Ostatnia aktualizacja strony: 04.01.2021, 11:26

Klauzula informacyjna

Piątek, 08 lutego 2019

Klauzula informacyjna

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓRA  ZŁOŻY WNIOSEK O REALIZACJĘ SWOICH PRAW.

 

PODSTAWA PRAWNA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem”.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy, z siedzibą przy ul. Plutona 13 59-220 Legnica

Dane kontaktowe  

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: 59-220 Legnica,  ul. Plutona 13
 • przez adres email: astepien@mp12.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 720 28 23

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można  się kontaktować w następujący sposób :

 • listownie: 59-220 Legnica,  ul. Złotoryjska 144 z dopiskiem „IOD”
 • przez adres e-mailem: iod@zojo.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 728 65 28

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z udzieleniem odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek z zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z:

- ostępu do danych 

- do sprostowania danych (art. 16 RODO),

- do usunięcia danych/ do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),

- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

- do przeniesienia danych (art. 20 RODO),

- do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Dane kontaktowe w postaci numeru telefonu będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W sytuacji, gdy Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody można ją odwołać w dowolnym momencie składając pisemne oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail: astepien@mp12.legnica.eu Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej cofnięciem.  

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań;
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych możemy powierzyć  podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych;

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj.: dostawca poczty elektronicznej z usługą  hostingową (Urząd Miasta Legnica, plac Słowiański 8, 59-220 Legnica), oraz firma świadcząca usługi niszczenia dokumentów.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  do realizacji celu przetwarzania do którego zostały zebrane. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej ustalonej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt” stanowiącym załącznik do „Instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Legnicy” zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Numer telefonu który jest daną dobrowolną, będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji sprawy lub do momentu wycofania zgody.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
 • Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, (dane kontaktowe wskazane są wyżej);
 • Ma Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza przepisy Rozporządzenia:

   Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania).  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o realizację Pani/Pana praw. Podanie numeru  telefonu jest dobrowolne.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.    

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych na niniejszej stronie www określa Polityka prywatności  - (link)

Metadane

Data wytworzenia : 08.02.2019
Data publikacji : 08.02.2019
Data modyfikacji : 04.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 12
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Enzinger
Osoba modyfikująca informację:
Anna Stępień
©2010-2021 Miejskie Przedszkole Nr 12. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL