Ostatnia aktualizacja strony: 29.04.2019, 12:58

Klauzula informacyjna

Piątek, 08 lutego 2019

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Plutona 13, 59-220 Legnica.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: 59-220 Legnica,  ul. Plutona 13
 • przez adres email: astepien@mp12.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 720 28 23

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych jest Zbigniew Nowak

Z inspektorem ochrony danych można  się kontaktować w następujący sposób :

 • listownie: 59-220 Legnica,  ul. Złotoryjska 144 z dopiskiem „IOD”
 • przez adres e-mailem: iod@zojo.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 728 65 28

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) zawsze w oparciu o istniejąca podstawę prawną.
W przeciwnym wypadku każdorazowo zapytamy o zgodę na przetwarzanie danych. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane ujęte w systemach informatycznych służących do obsługi niniejszej strony internetowej możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, jedynie dla celów obsługi technicznej tych systemów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej ustalonej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt” stanowiącym załącznik do „Instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Legnicy”.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych na niniejszej stronie www określa Polityka prywatności  - (link)

Metadane

Data wytworzenia : 08.02.2019
Data publikacji : 08.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 12
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Enzinger
©2010-2020 Miejskie Przedszkole Nr 12. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL